Uw rechten

Het recht op informatie door de hulpverlener
De arts, verpleegkundige of andere hulpverlener moet u informeren over:

  • Uw ziekte of aandoening.
  • De aard van de voorgestelde behandeling of het onderzoek.
  • Andere behandelingsmogelijkheden.
  • De gevolgen of eventuele risico's van de behandeling of het onderzoek.
  • De medicijnen en eventuele bijwerkingen.

Toestemming voor een medische behandeling
U heeft als patiënt recht op informatie over uw ziekte, de onderzoeken en de behandelopties. Op basis daarvan moet u volgens de WGBO kunnen beslissen of u de onderzoeken en/of behandelingen wilt ondergaan. U dient er toestemming voor te geven.

Inzage in het medisch dossier
U hebt recht op inzage in uw medisch en verpleegkundig dossier. U heeft recht op aanvulling, correctie en vernietiging van uw medisch dossier als hiertoe aanleiding bestaat.

Geheimhoudingsverplichting voor de hulpverlener
Artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners zijn verplicht om zaken die zij in hun beroep tegenkomen geheim te houden. Uw medisch dossier wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gebruikt, door alleen degenen die bij uw behandeling zijn betrokken.

Inzage door derden
Alleen medewerkers van RCWEST die daar beroepshalve toe bevoegd zijn, zien uw gegevens in. Wanneer personen of instanties buiten het ziekenhuis gegevens wensen, dan kan dat alleen na uw schriftelijke toestemming. Ook als een behandelaar van MCHaaglanden gegevens uit eenander ziekenhuis wil opvragen, kan dat alleen na uwtoestemming.

Het recht op privacy tijdens de medische behandeling
RCWest verwerkt gegevens van patiënten voor behandeling, verpleging, verzorging en onderzoek. Dit gebeurt volgens de regels die de WGBO en de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Wetenschappelijk onderzoek
In de gezondheidszorg worden steeds nieuwe onderzoekstechnieken, medicijnen en behandelmethoden ontdekt. Dit is mogelijk door het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Het kan zijn dat uw gegevens (anoniem) worden gebruikt voor onderzoek, tenzij u hier uitdrukkelijk schriftelijk bezwaar tegen maakt.

Vertegenwoordiging van patiënten die niet zelf kunnen beslissen
U kunt in een situatie terecht komen waarin u niet meer voor uzelf kunt beslissen. Wilt u dat er - als het er op aan komt - toch naar uw wensen gehandeld wordt, dan is het verstandig om uw wensen op te schrijven. Een duidelijke verklaring wordt in principe gerespecteerd. U kunt in uw verklaring bijvoorbeeld vastleggen onder welke omstandigheden u niet meer gereanimeerd wilt worden. De wilsverklaring moet voorzien zijn van een recente datum en van uw eigen handtekening, anders kan de arts er geen gehoor aan geven.