Kwaliteit en veiligheidsbeleid RCWEST

Algemeen
RCWEST functioneert vanaf 1 januari 2010 als een Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE). De visie van RCWEST is dat de patiënt centraal staat. Om hier optimaal invulling aan te kunnen geven is de organisatie als volgt ingericht:

 • Patiënt niveau: de radiotherapeut-oncologen zijn aanwezig in de verwijzende ziekenhuizen (tbv spreekuren en multidisciplinaire besprekingen): "consultatie op locatie";
 • Logistiek en behandel niveau: er wordt gewerkt met focusgroepen (inclusief tumorspecifieke teams) en specialisatieteams. Er zijn in totaal 3 focusgroepen en 10 specialisatieteams (VIM commissie, PatiëntenVoorlichting, CT en planning, Brachytherapie, Elekta, IORT, Novalis, POSIVER, Na- en bijscholing, Mosaiq).


Doel en verantwoordelijkheden

 • Het initiëren, coördineren en implementeren van beleid op het gebied van kwaliteit van de patiëntenzorg, veiligheid en innovatie.
 • Het zorgdragen voor borging van ingezet kwaliteit- en veiligheidsbeleid en innovaties.

 

Resultaatgebieden

 • Het opstellen van - en uitvoer van het 3-jaars beleidsplan "Kwaliteit en veiligheid" (gebaseerd op het RCWEST medisch beleidsplan).
 • Het opstellen van - en uitvoer (organisatie) van het geaccordeerde jaarplan/beleidsplan "Kwaliteit en veiligheid".
 • "Kwaliteit patiëntenzorg" transparant maken: specifiek oa: toegangstijden, compliance richtlijnen/protocolllen, outcome registratie (complicatieregistratie)
 • Innovaties en onderzoek stimuleren en initiëren.
 • RCWEST brede (inhoudelijke) projecten[1] beoordelen op relevantie en haalbaarheid.
 • Elk jaar voor 1 september onderbouwde voorstellen mbt gewenste vernieuwing (materieel of personeel), inclusief financiële consequenties (kosten en evt meerinkomsten) opstellen en aanbieden aan het MT tbv de jaarlijkse investering- en begrotingscyclus.
 • Patiënttevredenheidsonderzoek (PTO) eens per 3 jaar. Verbeteracties worden vastgesteld en geïmplementeerd.
 • Verwijzerstevredenheidsonderzoek (VTO) eens per 3 jaar. Verbeteracties worden vastgesteld en geïmplementeerd.
 • Coördinatie van bij- en nascholing voor de medewerkers van RCWEST
 • DKS: gemeenschappelijk protocollen beheersysteem opzetten en beheren en zorgdragen voor communicatie met de rest van de afdeling.
 • Onderhoud van externe contacten (lokaal, regionaal, nationaal en internationaal).